salam

BLOG INI MERUPAKAN BLOG BARU DIBINA BERSAMA MAHASISWA UPSI DI PKG LANGGAR PADA 28.10.2011
BLOG INI ADALAH ILMU BARU YANG KUPEROLEHI DARI SUBJEK TMK UPSI

Harian Metro: Mutakhir

Friday, 4 November 2011

Falsafah Pendidikan IslamFalsafah Pendidikan Islam


Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.Falsafah Pendidikan Kebangsaan 

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


No comments:

Post a Comment